1
Trong những năm gần đây các công trình hồ bơi được xây dựng thiết kế rất nhiều trên mọi miền đất nước, trong đó phần lớn là các loại bể bơi bằng bê tông cốt thép diện tích lớn và nhỏ, trên các thành phố lớn và ở địa phương có nhu cầu kinh doanh dịch vụ bơi lội và b&e

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments