1
Một số công ty bán digital camera wifi vì được khách hàng thì tư vấn bạn dùng thiết bị kích sóng wifi xa để có thể sử dụng. tuy nhiên về lâu dài thì chúng tôi vẫn khuyên bạn thi công dây để ổn định nhé. giải pháp như thế nào trong trường hợp này

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments