1
ว่า “Social” คือ สังคม ซึ่งในที่นี้จะเป็นสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน

คำว่า “Media” คือ สื่อ ซึ่งหมายถึง รายละเอียด เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ ฯลฯด้วยเหตุผลดังกล่าวคำว่า Social Media ก็เลยซึ่งก็คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองด้านสังคมได้หลายแนวทาง โดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆก็คือเว็บที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments