1
ว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะซึ่งก็คือสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในตอนนี้

คำว่า “Media” หมายถึง สื่อ นั้นก็คือ รายละเอียด เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ ฯลฯโดยเหตุนี้คำว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสนองตอบทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เอาง่ายๆก็คือเว็บที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีความเกี่ยวข้องโต้ตอบ

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments