1
+ Cửa tinh chỉnh chỉ trở xuống từng đoạn một, cần nhấn nút liên tiếp để đóng cửa xuống. Cửa có hiện tượng tự mở lên khoác dù đã đóng góp kín xuống. Muốn nan cửa cuốn lên hết cần nhấn nút remote liên tục mới đóng góp được.


Contact Us

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments