1
Chia Sẻ Kết Nối Di độNg Bằng Cách Sử Dụng Tính Năng Chia Sẻ Kết Nối Hoặc đIểm Phát Sóng Trên Android

Dạ nếu đã cài rồi thì chỉ cần thêm mã ID là có thể sử dụng được bình thường ạ. Còn nếu digital camera đang offline thì phải cài lại và phải ở gần chiếc digicam

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments