1
Da bị mốc, bạn hoàn toàn có thể sử dụng xà bông cục cọ trên bền mặt da, tiếp sau đó dùng giẻ ướt thọ tinh khiết phần xà bông dính bên trên da, và nhằm khô tự nhiên trước gió. Nên nhồi báo giấy vào vào thành phầm đồ da nếu đựng giữ lâu ngày.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments