1
لازم به ذکر است شهریور سال گذشته، سهامداران مخابرات طی مجمع عمومی فوقالعاده شرکت مخابرات ایران، سود حاصل از افزایش تعرفه تلفن ثابت را برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقا فناوری در شبکه این شرکت اختصاص دادند. این شناسه ملی یازده رقمی بوده و فقط به یک شرکت اختصاص دارد. برخی از افراد شناسه ملی را با شماره ثبت شرکت ها اشتباه می گیرند و گمان می کنند که این دو مورد یکی هستند. ۱. جهت ثبت شرکت با مسئو

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments