1
سهام شرکت مسئولیت محدود به صورت نقدی به مدیر شرکت واگذار میشود و تایید مدیرعامل مبنی بر دریافت مبلغ سهام کافی است و نیاز به تاییدیه بانکی و قانونی نیست. شرکتی که با حداقل 2 نفر عضو تشکیل می گردد و درصورتی که سرمایه شرکت برای پرداخت تعهدات و قروض کافی نباشد ، هر یک از سهامداران مسئول پرداخت تمام و کمال آن خواهند بود . می بایست حداقل 2 نفر از اعضای اصلی در شرکت به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باش

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments