1
لازم است موضوع فعالیت شرکت، مدت آن، نشانی و سرمایه شرکت را مشخص کنید.جایگاه هر کدام از افراد، نام و سهام آن ها را هم وارد کنید. مطمئنا بسیاری از افراد سودجو را خواهید یافت که از نام و اعتبار این مجموعه سوء استفاده میکنند و این خود دلیلی بر اعتبار بالای این شرکت نزد مشتریان عزیز ساکن تهران است اما موضوع به همینجا ختم نمیشود ! اما امروزه این پروسه به دلیل الکترونیکی شدن، بسیار سریع تر و با صرف ز

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments