1
توسط استاد آقا با بیش از 30 سال سابقه اقامت در آمریکا ... 3- برای استفاده از مشاوره تلفنی با کارشناسان ترکی فرم انتهای صفحه را پر کنید. 2- برای اطلاع از کد‌های فعال کلاس‌ ها با توجه به محل سکونت خود با شعبه مرتبط تماس حاصل فرمایید. بواسطهٔ این برگه، داوطلب حق اعتراض برای هر یک از بخش‌ها یا مهارت‌هایی که فکر می‌کند در آن نمره‌ای کمتر از آنچه می‌بایست به وی تعلق گرفته است را خواهد داشت.

آمو

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments