1
همه روش‌های درمان افسردگی زمان‌بر است.گاهی ممکن است طاقت فرسا یا ناامید کننده به نظر برسد. اما طبیعی است زیرا بهبودی معمولا فرازو نشیب هایی دارد. کسانی که دچار این عوارض می گردند غالباً تصور می کنند که دچار یک بیماری جسمی شده‌ اند چرا که دائماً احساس درد دارند، مشکلات گوارشی پیدا می‌کنند و همواره از احساس خستگی و ضعف کلافه هستند.

وی افزوده بود که زنان بین ۶۰ تا ٩٠ درصد مبتلایان به افسردگی

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments