1
بار تعهدی شرکت سهامی خاص بسیار بالاتر از شرکت با مسئولیت محدود است و به میزان درصد سهم سهامداران بستگی دارد. محصولات و طبقات درخواستی بستگی دارد و چقدر تعهد شده را در اختیار دارید. بنابراین متقاضیان محصولات سایپا حتی اگر پلاک انتظامی فعال داشته باشند، میتوانند اقدام به ثبتنام محصولات سایپا کنند. با توجه به لایحه اصلاحی تجارت، تمامی شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری زمانی میتوانند رسمیت پیدا کنند

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments